Úvodní strana

České školství prochází od roku 2001 kurikulární reformou, která se dotýká všech stupňů vzdělávání v ČR (kromě terciárního stupně). Po 10 letech její realizace se můžeme ptát, jaké výsledky se ukazují ve výzkumných šetřeních s ohledem na naplňování cílů reformy, tvorby kurikula a zajišťování jeho kvality.

Neméně relevantní je otázka, zdali cíle kurikulární reformy mají být podrobovány revizi, či zdali zásadní reformní pilíře hlubší diskusi vlastně nevyžadují. Dále se můžeme ptát, zda kvalita výuky a školního života zaznamenala v této souvislosti očekávané změny, pokud nikoli, proč nebylo stanovených záměrů dosaženo. V případě, že bylo dosaženo jiných změn než očekávaných, jakých a čím jsou dány? Souvisí zdar či neúspěch reformy s podmínkami širší školsko-politické diskuse, případně jak?

Některé již realizované projekty (např. Kurikulum G) přinesly, mimo jiné, několik zajímavých pohledů na změny spjaté s reformou vzdělávání v ČR. Víme, jakým způsobem učitelé vnímají kurikulární reformu? Jakým způsobem ovlivnila jejich praxi? V čem vidí silné a slabé stránky reformy? Jakými směry by se další reformní kroky mohly ubírat?

20. výroční konference České pedagogické společnosti s podtitulem Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi se uskutečnila ve dnech 21. a 22. března 2013 v Liberci pod záštitou Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Jejím cílem bylo analyzovat koncepce vzdělávání v kontextu kurikulárních změn v ČR. Zároveň otevřela prostor k diskusi o vzdělávacích koncepcích v širších společensko-politických souvislostech. V neposlední řadě konference nabídla prostor pro prezentaci idejí a myšlenek, které by mohly být spjaty s budoucím vývojem koncepce vzdělávání u nás.

 

Obraz21